Allmänna försäljningsvillkor

Viktig information till köparen gällande avtal, garantier, leveranser, reklamationer med mera

1 . ABAS Protect AB (”ABAS”) säljer produkter enligt följande avtal:

  • NL17: Vid motoriserade samt specialtillverkade produkter utan driftsättning.
  • NLM19: Vid motoriserade samt specialtillverkade produkter när ABAS driftsätter.
  • NLS19: Vid leverans av material av standardkaraktär.
  • NU15 samt NR15: Vid service samt reparationer.

2. Om kunden ordnar frakten så gäller villkor FCA dvs ABAS ansvar gäller till dess godset är lastat på bilen. Köparen måste därefter själv se till att ha rätt försäkringsskydd. Om däremot ABAS ordnar frakten gäller villkor DAP, dvs ABAS ansvarar och försäkrar godset under transport till kund. Risken övergår till köparen när godset lastas av. Därför viktigt att köparen ser till att ha en rätt försäkringsskydd för avlastning.

3. En vara skall kontrolleras vid ankomsten, varvid eventuella skador skall noteras på fraktsedeln i enlighet med fraktbolagets reklamationsrutiner. Om erforderlig kontroll inte utförs, äger kunden inte rätt att hävda reklamation gentemot ABAS.

4. Övertagande av produkten sker vid leverans eller vid driftsättning. Om kunden inte är på plats vid driftsättning och signerar övertagandet, kommer produkten att besikti-gas av ABAS installatör. Därefter sparas detta dokument i dox.abas.se. Garantitiden börjar löpa vid dagen för övertagandet.

5. Även när ABAS ansvarar för driftsättning och montage, är det kundens ansvar att vid leverans se till att produkten säkras på lämpligt sätt, så att ej skador på produkten kan uppkomma innan driftsättning skett. Särskilt viktigt

är att se till att grindar inte kan välta på grund av mjukt underlag eller blåsigt väder etcetera.

Samtliga motoriserade produkter skall skötas och servas enligt ABAS anvisningar, annars gäller inte garantin.

6. ABAS rekommenderar att göra en service inom 6 månader efter driftsättning. Vi vet erfarenhetsmässigt att grinden får en längre livslängd om en injustering och efterdragning av bultar görs en tid efter att grinden har satt sig.

7. ABAS har ett förstärkt garantiåtagande, utöver vad som anges i NL 17 och NLS 19.
Fullständiga villkor finns i ABAS 23 Garanti.

8. Gentemot tredje part står ej ABAS för sådana kostnader som orsakats av felet, så som exempelvis inhyrda vakter, resekostnader eller arbetstid.

9. För att slingfräsning skall kunna utföras med gott resultat och för att full funktion skall uppnås, krävs att ytan är asfalterad och relativt torr. Det är kundens ansvar att se till att slingfräsning är möjlig. ABAS förstår att detta krav kan vara svårt att uppfylla vid exempelvis kraftigt regn.

I de fall då slingfräsning inte är lämplig tar ABAS beslut om att inte utföra denna, på grund av erfarenhetsmässig kunskap om att funktionen då inte kommer att bli fullgod. Detta kan innebära extra kostnader för ABAS kunder på grund av extra resor med mera. ABAS bedömer dock dessa kostnader som lägre än om slingfräsning hade utförts med reducerad funktion.

10. Vid hävning av köp gäller Avtalslagen 2020. Ibland går ABAS av goodwillskäl med på att ge kunden något större möjlighet till avbeställningar, returer med mera, trots att godkänd hävning inte är uppfylld enligt avtalslagen. Dock krediterar ABAS aldrig mer än 80% och det gäller endast om varan är i fullgott skick. Om varan är kundunik till sin karaktär är i regel hävning inte möjlig; en individuell bedömning görs i dessa fall.

Dokument:

ABAS-23-Garanti

ABAS-23-Garanti