Miljö & ansvar

Natur

Att ABAS Protect har valt ett namn med ordet Protect i sig är ingen slump. I ordet finns en lång rad olika aspekter som speglar företagets värdegrund. Protect, som betyder skydda, sammanfattar på ett bra sätt vår verksamhet som leverantör av kompletta områdesskydd, oavsett om vi med hjälp av våra produkter hindrar barn från att rymma från dagis, eller skyddar samhällsviktiga anläggningar och privat egendom från kriminell verksamhet.

All verksamhet påverkar också i någon mening miljön, och vi har alla ett ansvar för att skydda naturen. ABAS Protect värnar miljön genom att i alla steg minimera verksamhetens miljöpåverkan. Vi har på ett systematiskt sätt kartlagt olika områden där vi har kunnat göra en miljöförbättrande insats. Ett resultat av detta arbete är att vi har tagit bort alla giftiga kemikalier och oljor i produktionen.

ABAS Protect skyddar många av sina produkter mot korrosion genom varmförzinkning. Vi varmförzinkar alla våra produkter i överensstämmelse med UNI-EN 1461:2009 respektive Naturvårdsverkets allmänna råd 97:4. Detta innebär att zinken som används är av SHG-typ (special high grade) och innehåller minst 99,995% zink. Halten av bly och kadmium är under 0,002% respektive 0,0004%.

Tidigare tillsattes bly i zinksmältan, men detta bruk har eliminerats i Sverige av miljöskäl. I Sverige sker varmförzinkning i slutna anläggningar där stoftpartiklar uppsamlas i filteranläggningar, och således sker inga utsläpp i naturen.